Köszöntő


 

Kedves Pinkamindszentiek!


A 2020-as esztendő sajnálatos módon a „korona vírus” járvány terjedésével kezdődött, s nem tudni, meddig tart majd.
Szeretnénk megnyugtatni, hogy az önkormányzat, a falugondnoki szolgálat és az IKSZT minden tőle telhető módon megpróbálja biztosítani a hétköznapi élethez szükséges feltételeket (mind eszközöket, mind humán segítséget, mind pedig a szellemi táplálékot). Ez utóbbit már csak azért is, hogy a bezártságot könnyebben éljék meg, ne nehezedjen Önökre nagy súllyal az, hogy ritkábban találkoznak családtagjaikkal, nem ölelhetik meg őket.

Egészségvédelem:
Minden veszélyeztetett kap egy maszkot, amit kérünk, forró vízben kimosni, kivasalni, és az otthonán kívül használni! A maszkokat az önkormányzat költségvetéséből fedeztük.
A gyógyszerellátást a falugondnoki szolgálat, az asszisztencia és a patikák (sokszor erejüket megfeszítve) biztosítják! Az esetleges várakozási idő miatt, kérjük türelmüket!

Oktatás:
Már több embernek (családnak) tudtunk segíteni eszközzel és tanácsadással.
A továbbiakban is állnak még rendelkezésre eszközök, és tanulásban is tudunk segítséget nyújtani előzetes bejelentkezés alapján (általános iskolai szinten minden tantárgyból, középiskolai szinten 3. osztályig – 11. évfolyam– matematikából.
Középiskolai szinten végig magyar nyelv- és irodalomból, történelemből, énekből, rajzból.
Fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból és matematika 12. évfolyam anyagából előzetes alapján tudunk segítséget kérni.
Tudunk anyagokat letölteni, konvertálni, nyomtatni, fénymásolni.

(Mozgó)Könyvtár:
Az újságokat és könyveket utazókönyvtárként el tudjuk juttatni Önökhöz, tudjuk cserélni a könyveket.
Minden héten szerdai napon bemegyek a faluba, dudálok. Ha valaki szeretne valamit, kérem jelezze e-mail-en, telefonon. Vagy tegyen ki egy IKSZT táblát (hasonlóan a postaihoz).
Az élet nem áll meg! Fel fogom keresni Önöket (papír alapon és interneten) kérdőívekkel a rendszerváltozással kapcsolatban, illetve a Pinkamindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület évfordulója kapcsán. Szívesen látok Önkéntes segítőket! (Ági)
Az már biztos, hogy a VI. Szent Flórián Fesztivál május 2-án elmarad. De erre az alkalomra is igyekszünk interneten és papír alapon készülni kisebb vetélkedőkkel, játékokkal. Arra kérem Önöket, hogy vegyenek részt a falu életében így is, segítsük egymást! A PÖTE 140. évfordulójának ünnepe jelen tudásunk szerint 2020. szeptember 19-ére módosul a pályázati lehetőségek tükrében.

Vészhelyzet esetén (is) hívható telefonszámok 0-24 órában:
Csiszár István polgármester +36/20/406-81-23
Rajner Ágota művelődésszervező +36/20/406-67-07
Katnin Péterné falugondnok +36/20/406-75-15
dr. Kiss Sándor jegyző +36/20/971-58-00

Tisztelt Pinkamindszentiek!
Mind a magam, mind az önkormányzat nevében szeretném megköszönni, hogy a járványügyi vészhelyzet fontosságából adódóan betartják a kért óvintézkedéseket, így aktívan hozzájárulnak a védekezéshez. Kérném Önöket, hogy a 2020.03.27-én megjelent, 28-ától, szombattól érvénybe lépő kijárási korlátozást is tartsák be fegyelmezetten!

A bevásárlási igényeiket próbálják az alapvető élelmiszerekre (egy helyen beszerezhető) korlátozni, és azt minden hétfőn 12 óráig eljuttatni a falugondnoki szolgálathoz! A szolgálat kedden hajnalban megy az áru beszerzésére!
Kérem, továbbra is vigyázzanak, vigyázzunk egymásra! Ha bármi problémájuk van, keressenek Bennünket!
Itt szeretném megköszönni munkatársaimnak is (Zsuzsi, Ági, Laci) példaértékű és fegyelmezett munkáját.

Megjelent rendelet: 71/2020. (III.27.) alapján a legfontosabbak:
a korlátozás érvényessége: 2020.03.28-04.11.
Lakóhelyet elhagyni csak

  1. munkavégzés ellátása céljából

  2.  egészségügyi ellátás igénybevételekor

  3.  EGYÉNI sporttevékenység (sétálás) esetén

  4.  házasságkötés, temetés SZŰK CSALÁDI körben történő lebonyolítása esetén

  5.  üzemanyag vásárlás, gépjármű-javítás miatt

  6.  banki szolgáltatás igénybevételekor

  7.  állatok ellátása, sétáltatása idejére

  8.  beteg személy gondozása céljából lehet!

Idősebb emberek (65 év fölött) élelmiszerüzletet, gyógyszertárat, drogériát csak 9-12 óra között látogathatnak, ebben az időszakban mások NEM LÁTOGATHATJÁK!
A rendelet megszegése szabálysértési bírsággal sújtható.

A rendelet teljes szövege:
A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f) ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Pinkamindszent, 2020. március 27.
Csiszár István
polgármester
sk.

 

Friss hírek

Figyelem! Orvosi ellátás

Tovább